รางวัลและมาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

รับรองโดย UKAS Accredited ACM Limited

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-mark

รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

รับรองคุณภาพธุรกิจ

มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

รับรองโดย ACS Registrars Limited.